Terms and conditions of use

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti iThings s.r.o., platné pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodného centra www.odblokovanieiphone.sk


1. Základné ustanovenia
Predávajúci: 
Predávajúcim služieb uverejnených v elektronickom obchodom centre www.odblokovanieiphone.sk je spoločnosť  iThings, s.r.o. so sídlom na ulici Jurigovo nám. 3, 841 04 Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v.č.: 88539/B. iThings, s.r.o. nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

iThings s.r.o.
Jurigovo nám. 3, 841 04 Bratislava
IČO: 47 102 373
Ďalej uvedený ako „predávajúci“.

 
Kupujúci:
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného centra www.odblokovanieiphone.sk. Kupujúci - spotrebiteľ - spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
Tieto základné obchodné podmienky platia pre dodávky služieb objednaných cez elektronické obchodné centrum www.odblokovanieiphone.sk. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním služieb. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim,

2. Objednávka
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj služieb predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia služieb), cena za služby a termín vybavenia.

3. Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho:


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej zaplatením. Po zaplatení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania zaplatenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu služieb "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 99% z celkovej ceny služieb.
Právo na odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní, nemožno uplatniť pri službách ponúkaných v tomto e-shope, nakoľko vzhľadom na ich vlastnosti nie je možné ich vrátiť, ako aj ďalší tovar (služby) uvedený v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:


- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov;

- služba sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Ceny a platobné podmienky
Ceny produktov uvedené v elektronickom obchodnom centre odblokovanieiphone.sk sú uvedené v mene EUR.
Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien distribútorov týchto služieb, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči USD, alebo iným relevantným menám. Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka.

Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim. Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému www.odblokovanieiphone.sk. Vo všetkých ostatných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný.

6. Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaných služieb) budú podľa dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-21 pracovných dní (ak nie je uvedené inak) od záväzného potvrdenia a zaplatenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
Objednané služby Vám zašleme elektronicky, na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

7. Zodpovednosť za nefunkčnosť služieb a záruka

Zaručujeme Vám, že pokiaľ sa nám nepodarí odblokovat Váš telefón pri zadaní korektných informácií pri objednávke (viď. nižšie)*, vrátime Vám zaplatenú čiastku v plnej výške naspäť. Pri nekorektných informáciach v objednávke, nie je možné garantovať vrátenie peňazí.

* Podmienky pre korektnú objednávku:

  • IMEI číslo vložené pri objednávke musí byť, blokované operátorom, ktorého ste si vybrali pre odblokovanie. Overenie operátora si môžete objednať priamo na našej stránke TU.
  • Pokiaľ sú vyžadované informácie o blackliste, viazanosti alebo modelovej verzií telefónu, je nutné zadať správne  informácie. Overenie blacklistu si môžete objednať priamo na našej stránke TU.

8. Ostatné práva a povinnosti
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

9. Sídlo súdu, rozhodné právo
Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.odblokovanieiphone.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. tel.č.: +421 2 5827 2172-3, 
fax č.:

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 17. mája. 2014.